Benötigen Sie ein Angebot?

+48 81 468 00 30 biuro@jg-group.pl

Datenschutzrichtlinie

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych gromadzonych w ramach strony JG Group Sp. z o.o. 

 

Administrator danych osobowych oraz inspektor danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest JG Group Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Braci Krausse 4, 20-270 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717020, posiadająca NIP PL 9462678267 i REGON 369388478. 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

Adres pocztowy: ul. Braci Krausse 4, 20-270 Lublin 

Adres e-mail: biuro@jg-group.pl 

Numer telefoniczny: +48 81 468 00 30 

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez administratora Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.  

 

Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przede wszystkim w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w związku z wykonywaniem przez administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody, w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody lub odmowa jej wyrażenia spowoduje, że administrator danych nie będzie przetwarzał Państwa danych w celach wynikających ze zgody. 

Dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez JG Group Sp. z o.o., ma zastosowanie między innymi do danych otrzymanych:  

  • poprzez formularze elektroniczne,  
  • w ramach umów z klientami (tylko dane kontaktowe) w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub innych eventów, przetargów, negocjacji itp.). 

Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach aktualnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez JG Group Sp. z o.o. na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO przed okres nie dłuższy niż 24 miesiące.  

JG Group Sp. z o.o. może otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje). 

W przypadku bezpośredniego kontaktu mają Państwo pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych JG Group Sp. z o.o. 

W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, JG Group Sp. z o.o. zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej. 

Dane osobowe są przetwarzane przez JG Group Sp. z o.o., w określonych poniżej celach:  

  • realizacja umowy lub zamówienia,  
  • rekrutacja pracowników,  
  • kontakty biznesowe,  
  • newsletter,  
  • odpowiedź na zapytanie,  
  • kontakty z mediami i promowania w mediach działalności, usług i produktów, 
  • realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, 
  • potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. 

Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych.  

 

Okres przechowywania danych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 

 

Uprawnienia 

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo do:  dostępu do danych,  sprostowania danych,  usunięcia danych,  ograniczenia przetwarzania danych,  przenoszenia danych,  sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora),  cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda). 

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzymają Państwo odpowiedź z uzasadnieniem odmowy. W celu realizacji Państwa uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części „Administrator danych osobowych oraz inspektor danych osobowych”. 

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco

Administratorem danych osobowych jest JG PRECISION TOOLS. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajdą Państwo tutaj. Klikając WYŚLIJ, akceptują Państwo wszystkie powyższe warunki.